http://www.pcpress.info

PC Press

Polaroid lansira Smart kameru s telefonom

PC Press četvrtak, 12. januar 2012.
Polaroid smatra da je čitav koncept „telefona s kamerom“ donekle uvredljiv. Zato namerava da lansira uređaj pod nazivom Smart Camera zasnovan na Android-u koji je prvenstveno namenjen snimanju, mada povremeno može da posluži i za telefoniranje. SC1630 Smart Camera s prednje strane izgleda kao... »

Ko­li­ko po­zna­je­te svoj bi­znis?

PC Press četvrtak, 12. januar 2012.
Pro­da­vac će vam na­ves­ti sve ra­zlo­ge zbog ko­jih tre­ba da ku­pi­te ERP soft­ver. Kon­sul­tant će vam reći da je to bes­ko­ri­sno ako ne­ma­te uređene po­slov­ne pro­ce­se. Kao i uvek, is­ti­na je neg­de i­zmeđu… Ako ste vi­so­ki me­na­džer sre­dnjeg ili ve­li­kog pre­du­zeća, si­gur­no ste... »

©2016 Netmark d.o.o.